SPIS DOKUMENTÓW    egzamin klasyfikacyjny, odwołanie od oceny, egzamin sprawdzający, egzamin poprawkowy, egzamin gimnazjalny

 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

     1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub       rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach  edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

     2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej  nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

     3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów)

         rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

     4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek poza nią.

     5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w  ust.4 pkt.b) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,

         plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt.b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

     7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej oprócz plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informatycznej,

         i wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2,3 i 4 pkt.a) przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności

          nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych  wskazanego przez dyrektora szkoły.

    10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez

          dyrektora szkoły.

          W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

    11. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w ust,4 pkt.b), liczbę zajęć edukacyjnych,  z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

    12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

    13. Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  zawierający:

a)     imiona i nazwiska nauczycieli,

b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)     zadania i ćwiczenia egzaminacyjne,

d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia.    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się  „nieklasyfikowany”.

 § 15

       1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w  wyniku egzaminu  klasyfikacyjnego ocena niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

      2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

powrót

 § 16

ODWOŁANIA OD OCENY

       1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena           klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna   zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalenia tej oceny.

      2. Zastrzeżenie do oceny powinno wpłynąć do dyrektora szkoły w terminie  nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

      3. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi  ustalenia tej oceny, dyrektor powołuje komisje, która:

a)     w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych przeprowadza się pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)    w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala komisja roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      4. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, uzgadnia się z uczniem  i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      5. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych, w skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.

       6.  W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły,

b)    wychowawca klasy,

c)     pedagog lub psycholog,

d)    przedstawiciel SU,

e)     przedstawiciel Rady Rodziców.

       7.  Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony  z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły  powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

       8.  Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez  komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem § 19.

       9.  Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

     10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      11.  Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia  przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena  ustalona przez komisję jest ostateczna.  

powrót

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

    Uczeń który,

a)     systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,

b)    aktywnie uczestniczy w zajęciach, prowadzi zeszyt, wykonuje prace domowe,

c)     uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole,

d)    jest przygotowany do zajęć edukacyjnych ze sztuki, techniki i wychowania fizycznego ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli

                      ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdani lub zdaniem rodziców zaniżona.

            2.  Pisemna prośba ucznia lub jego rodziców  powinna wpłynąć do dyrektora gimnazjum w terminie nie późniejszym niż na 2 dni  robocze po powiadomieniu ucznia oraz jego rodziców ocenie.

            3.  Egzamin sprawdzający uczeń zdaje przed nauczycielem uczącym danego przedmiotu, wychowawcą klasy, nauczycielem uczącym tego samego lub pokrewnego przedmiotu i rodzicem lub prawnym jako obserwatorem.

            4.  Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z obowiązku przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego lub  pokrewnego przedmiotu.

            5.  Egzamin sprawdzający przeprowadzany jest w formie pisemnej  i ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: sztuka, technika – informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

            6.  Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuj nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z innym  nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.

            7.  Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wystawia uczniowi ocenę taką jaką uzyskał on na egzaminie sprawdzającym.

            8.  W przypadku dalszych zastrzeżeń rodziców uczeń składa egzamin  przed komisją powołaną przez dyrektora gimnazjum w terminie do dwóch dni od pierwszego egzaminu, a uzyskana ocena jest ostateczna.

              9.  Terminy egzaminów sprawdzających nie mogą być późniejsze niż przedostatni dzień przed radą klasyfikacyjną danego etapu edukacyjnego.

             10.  Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:

a)     skład komisji,

b)    termin egzaminu,

c)     pytania egzaminacyjne,

d)    pisemne prace ucznia,

e)     zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

              11. Wychowawca klasy w arkuszu ocen odnotowuje fakt przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z danego przedmiotu.

 powrót

 

 EGZAMIN POPRAWKOWY

             1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

            2.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych.

            3.  Egzamin  poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których  egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

            4.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

            5.  Egzamin  poprawkowy przeprowadza wyznaczona komisja powołana przez dyrektora szkoły.

                 W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

             6.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub innych szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

             7.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający  w szczególności:

a)     skład komisji,

b)    termin egzaminu poprawkowego,

c)     pytania egzaminacyjne,

d)    wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.

Do egzaminu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

            8.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

            9.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje  promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.10.

          10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 § 20

             1.  Uczeń kończy szkołę:

a)        jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się

roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 17 pkt.3, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

b)       jeżeli przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 21,  z zastrzeżeniem pkt.     oraz  §      pkt.

             2.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1a), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

  powrót

                                                             § 21

 EGZAMIN GIMNAZJALNY

               1.  W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

a)     w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b)    w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.    

       § 22

                Egzamin gimnazjalny w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji

               Egzaminacyjnej, zwanej dalej  „Komisją Egzaminacyjną”.

 § 23

                1.  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunk i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opiniipublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej porad psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznejporadni specjalistycznej.

               2.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzanego egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

               3.  Opinie, o której mowa w pkt.1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnięspecjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z zastrzeżeniem §     , z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

               4.  Opinię, o której mowa  w pkt.1, rodzice (prawni opiekunowi ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany  jest egzamin gimnazjalny z zastrzeżeniem  §    .

                             5.  Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie  zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą                 przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

               6.  Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu  gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w pkt.1 i 5,                   odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 § 24

                1.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub                     ponadwojewódzkim z zakresu  jednego z grupy przedmiotów  objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor komisji okręgowej  stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

               2.  Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne  z uzyskaniem odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego        najwyższego wyniku.

 § 25

                1.  Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiada  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest                    dyrektor szkoły.

               2.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później  niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu, może powołać                     zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

               3.  Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie                   mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji  okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

               4.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca  oraz nauczyciel, o którym mowa w ust.3 powinni odbyć szkolenie   w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane  przez komisję okręgową

                                                                                                                        § 26

                1.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole  w szczególności:

a)     przygotowuje listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny,

b)    nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być  przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z  przepisami bezpieczeństwa i  higieny pracy,

c)     powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu  egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego,  nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego,

d)    ustala spośród członków szklonego zespołu egzaminacyjnego skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów – w przypadku, gdy egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony w kilku salach, zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów,

e)     informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego – przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego,

f)      nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego,

g)     przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w § 22 ust.1,

h)     sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu  gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi okręgowej komisji,

i)       zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego  przez dyrektora komisji okręgowej,

j)       nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

               2.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki z zestawami do przeprowadzenia egzaminu                  gimnazjalnego, zawierającymi zestawy  zadań i karty odpowiedzi  i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący  szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza  wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu  gimnazjalnego.

             3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust.2,  zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów  niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie  powiadamia o tym dyrektora komisji egzaminacyjnej.

 § 27

              1.  Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut.

             2.  Dla uczniów, o których mowa w § 22 ust.1 czas trwania egzaminu  gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej niż 60 minut –                  każda część egzaminu gimnazjalnego.

 § 28

               1.  W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, zespół nadzorujący przebieg egzaminu gimnazjalnego, w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

a)     przewodniczący,

b)    co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole niż ta, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

               2.  Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu

                    gimnazjalnego w danej sali.

               3.  W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

               4.  Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład  zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

               5.  Na egzaminie gimnazjalnym członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.

                                                                                                                  § 29

              1.  Przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy przesyłka,  zawierająca zestawy zadań, karty odpowiedzi i inne niezbędne  materiały do przeprowadzenia egzaminu, nie została naruszona.

             2.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymieniona w ust.1, nie została naruszona przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących  zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy pytań i karty odpowiedzi na daną część egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

             3.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymieniona w ust.1 została  naruszona, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym  dyrektora komisji okręgowej.

             4.  Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw pytań i karta odpowiedzi są kompletne.

             5.  Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki  w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nowa kartę odpowiedzi.

              6.  Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi  przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole,  o którym mowa w § 36 pkt.1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń,  który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

              7.  Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego,  zawierającym zestaw zadań i kartę odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części  egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod  ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują  zestawów.

 § 30

               1.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje  przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku,  w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.  

              2.  W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie  można korzystać  z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

   § 31

                 1.  Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą  zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

                2.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie  powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może  zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu   warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

                3.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego na sali mogą  przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminującego, osoby wchodzące w skład zespołu  nadzorującego oraz osoby, o których mowa w §  

                4.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani nie komentuje.

 § 32

                 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania  zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg  egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym  uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego  unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin  gimnazjalny. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza  się w protokole, o którym mowa w § 36 ust.1. Przepisy § 34  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 33

                1.  Uczeń za każdą część egzaminu gimnazjalnego może uzyskać   maksymalnie 50 punktów.

                2.  Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji  egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust.2 pkt.7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu  gimnazjalnego  ustala komisja okręgowa na podstawie liczby  punktów przyznanych przez egzaminatorów.

               3.  Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

§ 34

                 1.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu, w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny,  przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części  tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora

                      Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego   roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

                 2.  Uczeń , który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego  w  terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę  gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w  następnym roku, z zastrzeżeniem ust.3.

                 3.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,  uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego  w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji  okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu  gimnazjalnego.

 § 35

                  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)  sprawdzona i oceniona praca jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie   wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 § 36

                   1.  Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie  szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na  świadectwie ukończenia szkoły.

                  2.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o    szczegółowych   wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na

                       7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  a w przypadku, o którym mowa w § 33 ust.1 – do dnia 31 sierpnia  danego roku.  

                  3.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły  przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

                                                                                                        § 37

  1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz  przewodniczący  zespołów nadzorujących.

 2. Protokół, o którym mowa w ust.1, przekazuje się niezwłocznie do komisji  okręgowej.

 3. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa  przez okres 6 miesięcy.

4. Protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację  egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych  w odrębnych przepisach.

                                                                                                      § 38

 1. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być:

a)     delegowani pracownicy MENiS,

b)    delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych,

c)     delegowani przedstawiciele  organu sprawującego  nadzór pedagogiczny organu prowadzącego szkołę ,szkół wyższych i placówek doskonalenia

nauczycieli.

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać , w szczególności spośród   nauczycieli ,ekspertów sprawdzających  prawidłowość przebiegu egzaminu

   gimnazjalnego w upoważnionej szkole.

                                                                                                              § 39

 Osoby, o których mowa w § 37 , nie uczestniczą w przeprowadzeniu egzaminu Gimnazjalnego.

                                                                                                           § 40

 Uczeń , który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

                                                                                                           § 41

1. Uczeń może w terminie 2 dni od daty egzaminu gimnazjalnego zgłosić   zastrzeżenia  do dyrektora komisji okręgowej , jeżeli uzna, że w trakcie   egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

2.  Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie w    terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie  dyrektora  komisji   okręgowej jest ostateczne.

3.W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia   egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń , o których  mowa w ust.,  lub z urzędu , dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem   Komisji Centralnej może unieważnić dany egzamin i zarządzić  jego ponowne  przeprowadzenie , jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik danego   egzaminu. Unieważnienie może nastąpić  w stosunku do wszystkich uczniów   w danej szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego,  z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych albo kart  odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z  dyrektorem   Komisji Centralnej unieważnia egzamin gimnazjalny danych uczniów   i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych  niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji   okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

6. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust.3-5, ustala dyrektor  Komisji Centralnej.

                                                                                                       § 42

 1. Zestawy zadań egzaminu gimnazjalnego oraz materiały multimedialne do  przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego są przygotowane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

 2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów  zestawów zadań lub arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.    

powrót